ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-615-945 โทรศัพท์/โทรสาร (FAX). 053-615-945

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/06/2562
วันนี้
34
เมื่อวานนี้
47
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
1,960
ปีนี้
15,437
ปีที่แล้ว
6,499
ทั้งหมด
21,936
ไอพี ของคุณ
3.80.144.129


ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งว่างงาน สำนักงานจัดงานหางาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน,องค์การบริหารส่วนตำบลนาแม่สามแลบ,maesamlab.go.th
16 กันยายน 2563
เข้าชม 5 ครั้ง

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม ร่วมต้านทุจริต ปลูกจิตสำนึกธรรมมาภิบาล ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาแม่สามแลบ,maesamlab.go.th
09 กันยายน 2563
เข้าชม 4 ครั้ง

ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาแม่สามแลบ,maesamlab.go.th
02 กันยายน 2563
เข้าชม 14 ครั้ง

การใช้น้ำอย่างประหยัด,องค์การบริหารส่วนตำบลนาแม่สามแลบ,maesamlab.go.th
27 สิงหาคม 2563
เข้าชม 9 ครั้ง

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน,องค์การบริหารส่วนตำบลนาแม่สามแลบ,maesamlab.go.th
26 สิงหาคม 2563
เข้าชม 19 ครั้ง

แยกขยะก่อนทิ้ง,องค์การบริหารส่วนตำบลนาแม่สามแลบ,maesamlab.go.th

บทความเกี่ยวกับการแยกขยะ
ประเภทของขยะ
• ขยะเปียก หมายถึง ขยะที่ย่อยสลายได้ง่าย เช่น เศษอาหาร พืชผัก เปลือกผลไม้ เป็นต้น
• ขยะแห้ง หมายถึง ขยะที่ย่อยสลายได้ยาก เช่น กระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ เศษผ้า ไม้ ยาง เป็นต้น
• ขยะอันตราย ได้แก่ สารเคมี วัตถุมีพิษ ซากถ่านไฟฉาย หลอดไฟ และขยะติดเชื้อจากสถานพยาบาล
แนวทางจัดการขยะมูลฝอย
กำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักวิชาการ เช่น การเผาในเตาเผาขยะ การฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ และการหมักทำปุ๋ย เป็นต้น ซึ่งแต่ละวิธีมีความแตกต่างกันในด้านต้นทุนการดำเนินงาน ความพร้อมขององค์กร ปริมาณและประเภทของขยะ เป็นต้น
(ดูวิธีกำจัดขยะ)
จัดการขยะ โดยอาศัยหลัก 5 R คือ
- Reduce การลดปริมาณขยะ โดยลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์สิ้นเปลือง
- Reuse การนำมาใช้ซ้ำ เช่น ขวดแก้ว กล่องกระดาษ กระดาษพิมพ์หน้าหลัง เป็นต้น
- Repair การซ่อมแซมแก้ไขสิ่งของต่างๆ ให้สามารถใช้งานต่อได้
- Reject การหลีกเลี่ยงใช้สิ่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ
- Recycle การแปรสภาพและหมุนเวียนนำกลับมาใช้ได้ใหม่ โดยนำไปผ่านกระบวนการผลิตใหม่อีกครั้ง
การแยกขยะ เพื่อลดขยะที่ต้องนำไปกำจัดจริงๆ ให้เหลือน้อยที่สุด เช่น
- ขยะแห้งบางชนิดที่สามารถแปรสภาพนำมากลับมาใช้ได้อีก ได้แก่ ขวดแก้ว โลหะ พลาสติก
- ขยะเปียกสามารถนำมาหมักทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ
- ขยะอันตราย เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย กระป๋องฉีดสเปรย์ ต้องมีวิธีกำจัดที่ปลอดภัย
ส่งเสริมการผลิตที่สะอาดในภาคการผลิต โดยลดการใช้วัสดุ ลดพลังงาน และลดมลพิษ เพิ่มศักยภาพการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน การนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ และการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีอายุการใช้งานได้นานขึ้น
ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเอกชนมีส่วนรวมลงทุนและดำเนินการจัดการขยะ
ให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการจัดการขยะอย่างถูกหลักวิชาการ
รณรงค์และประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเข้าใจและยอมรับว่าเป็นภาระหน้าที่ของตนเอง ในการร่วมมือกันจัดการขยะมูลฝอย ที่เกิดขึ้นในชุมชน
หลักเกณฑ์ มาตรฐาน ภาชนะรองรับขยะมูลฝอย
4.1.1 ภาชนะรองรับขยะมูลฝอย
1) ถังขยะ
เพื่อให้การจัดเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดการปนเปื้อนของขยะมูลฝอยที่มีศักยภาพในการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่จะต้องมีการตั้งจุดรวบรวมขยะมูลฝอย (Station) และให้มีการแบ่งแยกประเภทของถังรองรับขยะมูลฝอยตามสีต่าง ๆ โดยมีถุงบรรจุภายในถังเพื่อสะดวกและไม่ตกหล่น หรือแพร่กระจาย ดังนี้

สีเขียว รองรับขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว สามารถนำมาหมักทำปุ๋ยได้ เช่น ผัก ผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้
สีเหลือง รองรับขยะที่สามารถนำมารีไซเคิลหรือขายได้ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ
สีเทาฝาสีส้ม รองรับขยะที่มีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขวดยา ถ่านไฟฉาย กระป๋องสีสเปรย์ กระป๋องยาฆ่าแมลง ภาชนะบรรจุสารอันตรายต่าง ๆ
สีฟ้า รองรับขยะย่อยสลายไม่ได้ ไม่เป็นพิษและไม่คุ้มค่าการรีไซเคิล เช่น พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่สำเร็จรูป ถุงพลาสติก โฟมและฟอล์ยที่เปื้อนอาหาร
นอกจากนี้ยังมีถุงพลาสติกสำหรับรองรับขยะมูลฝอยในแต่ละถัง โดยมัดปากถุงสีเดียวกับถังที่รองรับมูลฝอยตามประเภทดังกล่าวข้างต้น
ในกรณีที่สถานที่มีพื้นที่จำกัดในการจัดวางภาชนะรองรับขยะมูลฝอยและมีจำนวนคนที่ค่อนข้างมากในบริเวณพื้นที่นั้น เช่น ศูนย์การประชุมสนามบิน ควรมีถังที่สามารถรองรับขยะมูลฝอยได้ทั้ง 4 ประเภทในถังเดียวกัน โดยแบ่งพื้นที่ของถังขยะมูลฝอยออกเป็น 4 ช่อง และตัวถังรองรับขยะมูลฝอยทำด้วยสแตนเลส มีฝาผิดแยกเป็น 4 สี ในแต่ละช่องตามประเภทของขยะมูลฝอยที่รองรับ ดังนี้
ฝาสีเขียว รองรับขยะมูลฝอยที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว
ฝาสีเหลือง รองรับขยะมูลฝอยที่สามารถนำรีไซเคิล หรือขายได้
ฝาสีแดงรองรับขยะมูลฝอยที่มีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ฝาสีฟ้ารองรับขยะมูลฝอย ที่ย่อยสลายไม่ได้ ไม่เป็นพิษและไม่คุ้มค่าการรีไซเคิลและมีสัญลักษณ์ข้างถัง
2) ถุงขยะ
สำหรับคัดแยกขยะมูลฝอยฝนครัวเรือนและจะต้องมีการคัดแยกรวบรวมใส่ถุงขยะมูลฝอยตามสีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
ถุงสีเขียว รวบรวมขยะมูลฝอยที่เน่าเสีย และย่อยสลายได้เร็วสามารถนำมาหมักทำปุ๋ยได้ เช่น ผัก ผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้
ถุงสีเหลือง รวบรวมขยะมูลฝอยที่สามารถนำมารีไซเคิลหรือขายได้ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ อลูมิเนียม
ถุงสีแดง รวบรวมขยะมูลฝอยที่มีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขวดยา ถ่านไฟฉาย กระป๋องสีสเปรย์ กระป๋องสารฆ่าแมลง ภาชนะบรรจุสารอันตรายต่าง ๆ
ถุงสีฟ้า รวบรวมขยะมูลฝอยที่ย่อยสลายไม่ได้ไม่เป็นพิษและไม่คุ้มค่าการรีไซเคิล เช่น พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่สำเร็จรูป ถุงพลาสติก โฟมและฟอล์ยที่เปื้อนอาหาร
4.12. เกณฑ์มาตรฐานภาชนะรองรับขยะมูลฝอย
ควรมีสัดส่วนของถังขยะมูลฝอยจากพลาสติกที่ใช้แล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 โดยน้ำหนัก
ไม่มีส่วนประกอบสารพิษ (toxic substances) หากจำเป็นควรใช้สารเติมแต่งในปริมาณที่น้อยและไม่อยู่ในเกณฑ์ที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค
มีความทนทาน แข็งแรงตามมาตรฐานสากล
มีขนาดพอเหมาะมีความจุเพียงพอต่อปริมาณขยะมูลฝอย สะดวกต่อการถ่ายเทขยะมูลฝอยและการทำความสะอาด
สามารถป้องกัน แมลงวัน หนู แมว สุนัข และสัตว์อื่น ๆ มิให้สัมผัสหรือคุ้ยเขี่ยขยะมูลฝอยได้
5. การลดและการใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย
5.1 การลดปริมาณขยะมูลฝอย
การลดปริมาณขยะมูลฝอยให้ได้ผลดีต้องเริ่มต้นที่การคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง เพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้อน ทำให้ได้วัสดุเหลือใช้ที่มีคุณภาพสูง สามารถนำไป Reused-Recycle ได้ง่าย รวมทั้งปริมาณขยะมูลฝอยที่จะต้องนำไปกำจัดมีปริมาณน้อยลงด้วย ซึ่งการคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิดนั้นต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละชุมชน เช่น ครัวเรือน ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า สำนักงาน บริษัท สถานที่ราชการต่าง ๆ เป็นต้น รวมทั้งปริมาณ และลักษณะสมบัติขยะมูลฝอยที่แตกต่างกันด้วย ทั้งนี้การคัดแยกขยะมูลฝอยสามารถดำเนินการได้ 4 ทางเลือก คือ
ทางเลือกที่ 1 การคัดแยกขยะมูลฝอยทุกประเภทและทุกชนิด
ทางเลือกที่ 2 การคัดแยกขยะมูลฝอย 4 ประเภท (Four cans)
ทางเลือกที่ 3 การคัดแยกขยะสด ขยะแห้ง และขยะอันตราย (Three cans)
ทางเลือกที่ 4 การคัดแยกขยะสดและขยะแห้ง (Two cans)

 

26 สิงหาคม 2563
เข้าชม 7 ครั้ง

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาแม่สามแลบ,maesamlab.go.th
24 สิงหาคม 2563
เข้าชม 9 ครั้ง

รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครคงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาแม่สามแลบ,maesamlab.go.th

เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ รับสมัครระหว่างวันที่ 13-21 สิงหาคม 2563 สนใจสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงาน อบต.แม่สามแลบ ในวันเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 053615945

11 สิงหาคม 2563
เข้าชม 11 ครั้ง

นายกสมาคมเหล่ากาชาดมอบถุงยังชีพให้ชาวบ้านแม่สามแลบ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาแม่สามแลบ,maesamlab.go.th
31 กรกฎาคม 2563
เข้าชม 8 ครั้ง

โครงการส่งเสริมปลูกหญ้าแฝก,องค์การบริหารส่วนตำบลนาแม่สามแลบ,maesamlab.go.th
29 กรกฎาคม 2563
เข้าชม 11 ครั้ง

โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาแม่สามแลบ,maesamlab.go.th
29 กรกฎาคม 2563
เข้าชม 12 ครั้ง

นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ สมันสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาแม่สามแลบ,maesamlab.go.th
22 กรกฎาคม 2563
เข้าชม 9 ครั้ง

การขออนุญาต (ก่อสร้าง-รื้อถอน-ต่อเติม-ดัดแปลง),องค์การบริหารส่วนตำบลนาแม่สามแลบ,maesamlab.go.th
17 มิถุนายน 2563
เข้าชม 10 ครั้ง

ขั้นตอนในการขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร,ดัดแปลง  อาคาร,รื้อถอน และออกหลักฐานเพื่อออกหมายเลขบ้าน,องค์การบริหารส่วนตำบลนาแม่สามแลบ,maesamlab.go.th
17 มิถุนายน 2563
เข้าชม 10 ครั้ง

4 วิธีป้องกัน โรคไข้เลือดออก,องค์การบริหารส่วนตำบลนาแม่สามแลบ,maesamlab.go.th
10 มิถุนายน 2563
เข้าชม 11 ครั้ง

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 7  (92 รายการ)