ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-615975 โทรศัพท์/โทรสาร (FAX). 053-615975

สายตรง

ร้องเรียนร้องทุกข์

ทุจริต

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/06/2562
วันนี้
31
เมื่อวานนี้
73
เดือนนี้
872
เดือนที่แล้ว
3,155
ปีนี้
13,836
ปีที่แล้ว
1,266
ทั้งหมด
15,102
ไอพี ของคุณ
44.200.30.73
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น16 เม.ย. 2564
2หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น16 เม.ย. 2564
3ระเบียยกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.256016 เม.ย. 2564
4ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.256016 เม.ย. 2564
5ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.255916 เม.ย. 2564
6ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ.256116 เม.ย. 2564
7ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.254716 เม.ย. 2564
8ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัตงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.255916 เม.ย. 2564
9ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.256116 เม.ย. 2564
10พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.255216 เม.ย. 2564
11พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.254616 เม.ย. 2564
12พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.256016 เม.ย. 2564
13พรบ.ขั้นตอนการกระจายอำนาจ16 เม.ย. 2564
14พรบ.ข้อมูลข่าวสาร16 เม.ย. 2564
15พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.256016 เม.ย. 2564
16ระเบียบการเบิกจ่ายเงินการคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง(ฉบับที่ 2)พ.ศ.256116 เม.ย. 2564
17มาตรการคุ้มครองผู้บริโภค16 เม.ย. 2564
18พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.256216 เม.ย. 2564
19พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(ฉบับที่ 2)พ.ศ.255616 เม.ย. 2564
20พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.256216 เม.ย. 2564

12  >> >|