ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-615975 โทรศัพท์/โทรสาร (FAX). 053-615975

สายตรง

ร้องเรียนร้องทุกข์

ทุจริต

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/06/2562
วันนี้
33
เมื่อวานนี้
73
เดือนนี้
872
เดือนที่แล้ว
3,155
ปีนี้
13,836
ปีที่แล้ว
1,266
ทั้งหมด
15,102
ไอพี ของคุณ
44.200.30.73
ลำดับรายการวันที่
1หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 6 ก.ย. 2564
2หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 6 ก.ย. 2564
3หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบการประเมินที่ 1)6 ก.ย. 2564
4ประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม1 ต.ค. 2563
5ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง1 ต.ค. 2563
6ประกาศ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ1 ต.ค. 2563
7ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน1 ต.ค. 2563
8ประกาศ มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและตวามตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.25641 ต.ค. 2563
9ประกาศ มาตรการดุลพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี1 ต.ค. 2563
10ประกาศ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต1 ต.ค. 2563
11ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม1 ต.ค. 2563
12ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเพื่อการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล4 ก.พ. 2563
13ประกาศ การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน20 มิ.ย. 2562

1