ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-615975 โทรศัพท์/โทรสาร (FAX). 053-615975

สายตรง

ร้องเรียนร้องทุกข์

ทุจริต

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/06/2562
วันนี้
11
เมื่อวานนี้
81
เดือนนี้
1,543
เดือนที่แล้ว
1,266
ปีนี้
1,543
ปีที่แล้ว
1,266
ทั้งหมด
2,809
ไอพี ของคุณ
54.173.214.227
อำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ มีหน้าที่ทำตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ส่วนที่ 3 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
     มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
     มาตรา 67 ภายใต้บังคับกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้
          1 จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
               1/1 รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจารจร และส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
          2 รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
          3 ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
          4 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
          5 จัดการส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
          6 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กเยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
          7 คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          8 บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
          9 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร
     มาตรา68 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้
          1 ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
          2 ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
          3 ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
          4 ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
          5 ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
          6 ส่งเสริมให้มีอุสาหกรรมในครัวเรือน
          7 บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพราษฎร
          8 การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
          9 หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
          10 ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ แลท่าข้าม
          11 กิจกรรมเกี่ยวกับการพาณิชย์
          12 การท่องเที่ยว
          13 การผังเมือง