ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-615975 โทรศัพท์/โทรสาร (FAX). 053-615975

สายตรง

ร้องเรียนร้องทุกข์

ทุจริต

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/06/2562
วันนี้
34
เมื่อวานนี้
73
เดือนนี้
872
เดือนที่แล้ว
3,155
ปีนี้
13,836
ปีที่แล้ว
1,266
ทั้งหมด
15,102
ไอพี ของคุณ
44.200.30.73
วิสิยทัศน์ และ พันธกิจ

 

1.วิสัยทัศน์การพัฒนา

 

“ มุ่งเน้นการศึกษา                       แก้ปัญหาท้องถิ่น

พัฒนาท่าเรือสาละวิน                ให้เป็นแดนดินการท่องเที่ยว

ฟื้นฟูเศรษฐกิจ                          ตามแนววิถีชีวิตพอเพียง”

 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ำ ท่าเทียบเรือ ศาลาชมวิวและท่ารถยนต์โดยสาร จัดระบบจราจร เพิ่มศักยภาพระบบ ไฟฟ้าสาธารณะ  การจัดผังเมือง รวมถึงการพัฒนาแหล่งน้ำ เน้นการพัฒนาด้านแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี ส่งเสริมอาชีพและการรวมกลุ่มอาชีพ  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข พัฒนาคนและสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้ง เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เน้นการพัฒนาซึ่งครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้ชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยชายแดน
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง  การบริหาร ใช้หลักธรรมาภิบาลในการทำงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ พัฒนาศักยภาพบุคลากร ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมผู้บริหารสมาชิกสภา เน้นการมีส่วนร่วมของประชาคมเพื่อนำปัญหาอุปสรรคมาจัดเป็นแนวทางการพัฒนา รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพแก่การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

 

แนวทางที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ำ ท่าเทียบเรือ ศาลาชมวิวและท่ารถยนต์โดยสารจัดระบบจราจร เพิ่มศักยภาพระบบ ไฟฟ้าสาธารณะ  การจัดผังเมือง รวมถึงการพัฒนาแหล่งน้ำ เน้นการพัฒนาด้านแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร
แนวทางที่ 2 พัฒนาด้านเศรษฐกิจ  ส่งเสริมอาชีพ และการรวมกลุ่มอาชีพ  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษา ส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
แนวทางที่ 4 พัฒนาระบบสาธารณสุข พัฒนาคนและสังคม  คุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้ง เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แนวทางที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เน้นการพัฒนาซึ่งครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้คนอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน
แนวทางที่  6 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
แนวทางที่ 7 การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยชายแดนอบรมให้ความรู้เสริมสร้างความเข้มแข็งให้หมู่บ้านตามแนวชายแดน สามารถป้องกันตนเองจากภัยคุกคามทั้งด้านความมั่นคงชายแดน ปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม
แนวทางที่ 8 การพัฒนาและสร้างระบบบริหารจัดการที่ดีโดยให้มีประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  การวางแผนพัฒนา  การตรวจสอบ  เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการพัฒนา

 

4.นโยบายการพัฒนาจังหวัด

 

4.1 วิสัยทัศน์ : “ เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ยั่งยืน ยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตพัฒนาเศรษฐกิจ  บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง ”

4.2  พันธกิจของจังหวัด

  1. พัฒนาให้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ยั่งยืน

  2. พัฒนาระบบเศรษฐกิจบนพื้นฐานแห่งความพอเพียง

  3. พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนตามหลักศาสนาและวิถีวัฒนธรรมของท้องถิ่น

  4. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  5. เสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

  6. ทำงานเชิงบูรณาการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

  7. ดำเนินงานพัฒนาตามแนวพระราชดำริ

 

5. นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น


     5.1.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
            1.1 พัฒนาก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษา ถนน สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ำและเส้นทางคมนาคมให้สามารถใช้งานได้ตลอดปี มีความสะดวกและปลอดภัย
            1.2 พัฒนาก่อสร้างท่าเทียบเรือ ศาลาชมวิว และท่ารถยนต์โดยสาร และจัดระบบการจราจร เพิ่มศักยภาพระบบไฟฟ้าพลังงานทางเลือก  รวมทั้งพัฒนาการจัดผังเมือง
            1.3 ส่งเสริมพัฒนาแหล่งน้ำ ระบบประปาภูเขา ทั้งแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร ให้เพียงพอต่อความต้องการ
     5.2.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและอาชีพ
            2.1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
            2.2 จัดตั้งและเพิ่มบทบาทศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
            2.3 ส่งเสริมสนับสนุนการเกษตรปลอดสารพิษ การใช้สารชีวภาพแทนสารเคมีในภาคเกษตร เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพื่อความปลอดภัยของตัวเกษตรกรรวมทั้งผู้บริโภค         
     5.3.ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
            3.1 พัฒนาสนับสนุนการศึกษา ทั้งในและนอกระบบให้มีคุณภาพ และครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
            3.2 ส่งเสริมสนับสนุน เยาวชน ประชาชน ให้สนใจการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง
            3.3 ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
            3.4 พัฒนาและส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนาธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาของทุกศาสนา รวมทั้งการบำรุงซ่อมแซมสถานที่เพื่อประกอบกิจกรรมทางศาสนา
 
      5.4.ด้านการพัฒนาสาธารณสุข การพัฒนาคนและสังคม  
              4.1 พัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน ส่งเสริมให้มีระบบการบริการทางสุขภาพอย่างทั่วถึง พัฒนาศักยภาพ และเพิ่มบทบาท ของ อสม. ในพื้นที่
              4.2 พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อมุ่งสู่สังคมที่ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
              4.3 สงเคราะห์และให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างครบถ้วนและทันท่วงที
              4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกาย การจัดการแข่งขันกีฬาระดับหมู่บ้าน ตำบล และระดับอำเภอ รวมทั้งการจัดหาอุปกรณ์กีฬาให้กับทุกหมู่บ้าน
 
       5.5.ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
              5.1 พัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน
              5.2.พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการกำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล อย่างเป็นระบบ และถูกสุขอนามัย
 
        5.6.ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
              6.1 ส่งเสริมการจัดงานประเพณีแข่งเรือ จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
              6.2 พัฒนาส่งเสริมและบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและเป็นธรรม รวมทั้งจัดหามาตรการเพื่อความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว
 
        5.7.ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน
              7.1 ส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยชายแดนอบรมให้ความรู้เสริมสร้างความเข้มแข็งให้หมู่บ้านตามแนวชายแดน สามารถป้องกันตนเองจากภัยคุกคามทั้งด้านความมั่นคงชายแดน ปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม


        5.8.  ด้านการส่งเสริมและการสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี  
              8.1 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร โดยเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  การวางแผนพัฒนา  การตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้
              8.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมผู้บริหารสมาชิกสภา รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ


6. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น


           6.1. ทุกหมู่บ้านมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย มีความพร้อมในด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างพอเพียง 
           6.2. ดำเนินการให้ทุกหมู่บ้านเป็นแหล่งอาหารชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
           6.3. ฟื้นฟูประเพณี วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการศาสนา
           6.4. ดำเนินการให้ประชาชนได้รับบริการทางสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
           6.5. บริหารจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ และยั่งยืน
           6.6ให้มีการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้สูงอายุ เด็ก สตรี ผู้พิการและเด็กด้อยโอกาส
           6.7. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดภัยจากยาเสพติด
           6.8. ยกระดับและพัฒนาศักยภาพของการจัดบริการสาธารณะเพื่อรองรับการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
           6.9. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ใช้หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน