ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-615975 โทรศัพท์/โทรสาร (FAX). 053-615975

สายตรง

ร้องเรียนร้องทุกข์

ทุจริต

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/06/2562
วันนี้
12
เมื่อวานนี้
81
เดือนนี้
1,543
เดือนที่แล้ว
1,266
ปีนี้
1,543
ปีที่แล้ว
1,266
ทั้งหมด
2,809
ไอพี ของคุณ
54.173.214.227


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ แถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาฯ
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ แถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาฯ หลังได้รับการรับการเลือกตั้งเป็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่สามแลบดําเนินไปด้วย ความเป็นธรรมโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และ ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กระบวนการทํางานแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยยึดหลักประชาชน เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างถูกต้องและยั้งยืนดังนี 1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน - พัฒนาเส้นทางคมนาคม ปรับปรุงซ่อมแซมถนนในพื้นที่ ในการสัญจร ขนส่งสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร ให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย - ผลักดันขอขยายเขตไฟฟ้าเข้าหมู่บ้าน เพื่อที่อยู่อาศัยและการเกษตรใน เขตพื้นที่รับผิดชอบ ที่ยังขาดและมีความต้องการ - ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งน้ํา ในการอุปโภค บริโภค และการเกษตร บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และทั่วถึง 2.ส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น - สนับสนุนด้านการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ เพิ่มประสบการณ์ เน้นประสิทธิภาพพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมศูนย์เด็กเล็กในพื้นที่รับผิดชอบให้ดีขึ้น - ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษา ทางเลือกในพื้นที่ - ส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน ด้านการกีฬา และนันทนาการ เพิ่มศักยภาพความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะด้านอาชีพให้คนรุ่นใหม่ในพื้นที่ - ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทํานุบํารุง ศาสนา(ทุกศาสนา) และสืบสาน วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชนเผ่าชาติพันธุ์ในพื้นที่ - ส่งเสริมความสันพันธ์ อันดีงามระหว่างชุมชนตามแนวชายแดน 3.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ - ส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อบริการประชนในพื้นที่ให้ ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ - ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพ คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี กลุ่ม ความหลากหลายทางเพศ ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มผู้เปราะบางในชุมชน ให้เข้าถึงสิทธิ และโอกาสในการพัฒนา และการบริการอย่างเท่าเทียม 4.ด้านเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ - ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนชายแดน พัฒนาสู่การค้าชายแดนที่มีประสิทธิภาพ ควบคู่กับส่งเสริมการท่องเที่ยวชายแดนสาละวิน - ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรผู้ปลูกบุก และพืชอื่นๆ แก่กลุ่มเกษตรกรทุกลุ่มที่ สอดคล้องกับในพื้นที่ และพัฒนาด้านการตลาดรองรับ พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ผลักดันให้เป็นพืชเศรษฐกิจในชุมชน ให้ถูกต้อง และผลิตภัณฑ์ในชุมชน ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับพื้นที่ สู่การเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้เกษตรกรและกลุ่มอาชีพได้ - ส่งเสริมการแปรรูป ผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 5.ด้านการอนุรักษ์ คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม - ส่งเสริมสนับสนุน และสร้างความร่วมมือในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลรักษา และใช้ประโยชน์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน "ป่าอยู่ได้ คนอยู่ได้ พัฒนาได้ - ส่งเสริมการเกษตรและอาชีตที่อนุรักษ์ ดิน น้ํา ป่า และสิ่งแวดล้อม - ส่งเสริมการจัดการขยะโดยชุมชนอย่างเหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมและพื้นที่ 6.ด้านการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ - ส่งเสริมสิทธิหน้าที่และการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีส่วนร่วมในการ พัฒนาท้องถิ่นตรวจสอบการทํางาน - บริหารงานด้วยความโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล บริการเชิงรุก เพื่อ พัฒนาที่มีประสิทธิภาพ

เข้าชม 4 ครั้ง

 
07 มกราคม 2565