ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-615975 โทรศัพท์/โทรสาร (FAX). 053-615975

สายตรง

ร้องเรียนร้องทุกข์

ทุจริต

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรมตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/06/2562
วันนี้
14
เมื่อวานนี้
81
เดือนนี้
1,543
เดือนที่แล้ว
1,266
ปีนี้
1,543
ปีที่แล้ว
1,266
ทั้งหมด
2,809
ไอพี ของคุณ
54.173.214.227


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ แถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาฯ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาแม่สามแลบ,maesamlab.go.th
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ แถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาฯ หลังได้รับการรับการเลือกตั้งเป็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่สามแลบดําเนินไปด้วย ความเป็นธรรมโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และ ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กระบวนการทํางานแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยยึดหลักประชาชน เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างถูกต้องและยั้งยืนดังนี 1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน - พัฒนาเส้นทางคมนาคม ปรับปรุงซ่อมแซมถนนในพื้นที่ ในการสัญจร ขนส่งสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร ให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย - ผลักดันขอขยายเขตไฟฟ้าเข้าหมู่บ้าน เพื่อที่อยู่อาศัยและการเกษตรใน เขตพื้นที่รับผิดชอบ ที่ยังขาดและมีความต้องการ - ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งน้ํา ในการอุปโภค บริโภค และการเกษตร บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และทั่วถึง 2.ส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น - สนับสนุนด้านการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ เพิ่มประสบการณ์ เน้นประสิทธิภาพพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมศูนย์เด็กเล็กในพื้นที่รับผิดชอบให้ดีขึ้น - ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษา ทางเลือกในพื้นที่ - ส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน ด้านการกีฬา และนันทนาการ เพิ่มศักยภาพความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะด้านอาชีพให้คนรุ่นใหม่ในพื้นที่ - ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทํานุบํารุง ศาสนา(ทุกศาสนา) และสืบสาน วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชนเผ่าชาติพันธุ์ในพื้นที่ - ส่งเสริมความสันพันธ์ อันดีงามระหว่างชุมชนตามแนวชายแดน 3.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ - ส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อบริการประชนในพื้นที่ให้ ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ - ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพ คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี กลุ่ม ความหลากหลายทางเพศ ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มผู้เปราะบางในชุมชน ให้เข้าถึงสิทธิ และโอกาสในการพัฒนา และการบริการอย่างเท่าเทียม 4.ด้านเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ - ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนชายแดน พัฒนาสู่การค้าชายแดนที่มีประสิทธิภาพ ควบคู่กับส่งเสริมการท่องเที่ยวชายแดนสาละวิน - ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรผู้ปลูกบุก และพืชอื่นๆ แก่กลุ่มเกษตรกรทุกลุ่มที่ สอดคล้องกับในพื้นที่ และพัฒนาด้านการตลาดรองรับ พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ผลักดันให้เป็นพืชเศรษฐกิจในชุมชน ให้ถูกต้อง และผลิตภัณฑ์ในชุมชน ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับพื้นที่ สู่การเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้เกษตรกรและกลุ่มอาชีพได้ - ส่งเสริมการแปรรูป ผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 5.ด้านการอนุรักษ์ คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม - ส่งเสริมสนับสนุน และสร้างความร่วมมือในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลรักษา และใช้ประโยชน์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน "ป่าอยู่ได้ คนอยู่ได้ พัฒนาได้ - ส่งเสริมการเกษตรและอาชีตที่อนุรักษ์ ดิน น้ํา ป่า และสิ่งแวดล้อม - ส่งเสริมการจัดการขยะโดยชุมชนอย่างเหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมและพื้นที่ 6.ด้านการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ - ส่งเสริมสิทธิหน้าที่และการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีส่วนร่วมในการ พัฒนาท้องถิ่นตรวจสอบการทํางาน - บริหารงานด้วยความโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล บริการเชิงรุก เพื่อ พัฒนาที่มีประสิทธิภาพ
07 มกราคม 2565
เข้าชม 5 ครั้ง

 นายพงษ์พิพัฒน์ มีเบญจมาศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 หลักสูตรการทำแคร่ไม้ไผ่ เตียงไม้ไผ่ โต๊ะไม้ไผ่,องค์การบริหารส่วนตำบลนาแม่สามแลบ,maesamlab.go.th
วันที่ 6 มกราคม 2565 นายพงษ์พิพัฒน์ มีเบญจมาศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 หลักสูตรการทำแคร่ไม้ไผ่ เตียงไม้ไผ่ โต๊ะไม้ไผ่ ณ อาคารอเนกประสงค์ บ้านแม่สามแลบ ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน โดย ชมรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนพิการ อ.สบเมย ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.แม่ฮ่องสอน
06 มกราคม 2565
เข้าชม 11 ครั้ง

โครงการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศการปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลนาแม่สามแลบ,maesamlab.go.th
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ สรุปการจัดโครงการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศการปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรอำเภอสบเมย กองร้อยทหารพรานที่3604 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สามแลบ ผู้ใหญ่บ้านแม่สามแลบ อาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอสบเมย วนอุทยานไม้สักใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ อบต.แม่สามแลบ อปพร.อบต.แม่สามแลบ ณ จุดบริการประชาชนหน้าสำนักงาน ในห้วง 7 วันอันตราย เหตุการปกติ ไม่มีอุบัติเหตุ เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
06 มกราคม 2565
เข้าชม 5 ครั้ง

ลงพื้นที่รับผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตรวจความพร้อมงานรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี,องค์การบริหารส่วนตำบลนาแม่สามแลบ,maesamlab.go.th
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 นายพงษ์พิพัฒน์ มีเบญจมาศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ลงพื้นที่รับผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตรวจความพร้อมงานรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านโตแฮ หมู่ 5 ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
05 มกราคม 2565
เข้าชม 8 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ได้จัดโครงการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศการปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรอำเภอสบเมย กองร้อยทหารพรานที่3604 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สามแลบ ผู้ใหญ่บ้านแม่สามแลบ อาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอสบเมย หัวหน,องค์การบริหารส่วนตำบลนาแม่สามแลบ,maesamlab.go.th
29 ธันวาคม 2564
เข้าชม 6 ครั้ง

ลงพื้นที่หมู่ที่ 1  หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 5  บ้านแม่สามแลบ ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบถุงยังชีพให้ประชาชนที่กักตัว ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาแม่สามแลบ,maesamlab.go.th
วันที่ 7 ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ลงพื้นที่หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 5 บ้านแม่สามแลบ ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบถุงยังชีพให้ประชาชนที่กักตัว พร้อมกำชับ ให้กักตัวอยู่ในบริเวณบ้าน จนกว่าจะครบ14 ตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อและลดการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-2019)
07 ธันวาคม 2564
เข้าชม 20 ครั้ง

ประมวลภาพบรรยากาศวันส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งและรวมคะแนนของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ 28​ พฤศจิกายน​ 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลนาแม่สามแลบ,maesamlab.go.th
ประมวลภาพบรรยากาศวันส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งและรวมคะแนนของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ 28​ พฤศจิกายน​ 2564
28 พฤศจิกายน 2564
เข้าชม 21 ครั้ง

ฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต.แม่สามแลบ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาแม่สามแลบ,maesamlab.go.th
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ จัดฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต.แม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
26 พฤศจิกายน 2564
เข้าชม 18 ครั้ง

ลงพื้นที่  ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายก อบต.แม่สามแลบ และสมาชิกาภา อบต.แม่สามแลบ แจกตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง กรณีผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจะถูกจำกัดสิทธิอะไรบ้าง และการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ในพื้นที่ตำบลแม่สามแลบ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาแม่สามแลบ,maesamlab.go.th
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายก อบต.แม่สามแลบ และสมาชิกาภา อบต.แม่สามแลบ แจกตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง กรณีผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจะถูกจำกัดสิทธิอะไรบ้าง และการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ในพื้นที่ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
25 พฤศจิกายน 2564
เข้าชม 17 ครั้ง

 ลงพื้นที่  ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายก อบต.แม่สามแลบ และสมาชิกสภา อบต.แม่สามแลบ แจกตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง กรณีผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจะถูกจำกัดสิทธิอะไรบ้าง และการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ในพื้นที่ตำบลแม่สามแลบ ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาแม่สามแลบ,maesamlab.go.th
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายก อบต.แม่สามแลบ และสมาชิกสภา อบต.แม่สามแลบ แจกตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง กรณีผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจะถูกจำกัดสิทธิอะไรบ้าง และการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ในพื้นที่ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
24 พฤศจิกายน 2564
เข้าชม 18 ครั้ง

ลงพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านแม่สามแลบ ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบถุงยังชีพให้ผู้เสี่ยงสูง ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาแม่สามแลบ,maesamlab.go.th
วันที่ 27 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ลงพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านแม่สามแลบ ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบถุงยังชีพให้ผู้เสี่ยงสูง จำนวน 5 หลังคาเรือน พร้อมกำชับ ให้กักตัวอยู่ในบริเวณบ้าน จนกว่าจะครบ14 ตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อและลดการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-2019)
27 ตุลาคม 2564
เข้าชม 29 ครั้ง

สรุปการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ วันที่ 3,องค์การบริหารส่วนตำบลนาแม่สามแลบ,maesamlab.go.th
วันที่ 13 ตุลาคม 2564 สรุปการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ วันที่ 3 ณ สถานที่รับสมัครอาคารค้าชายแดน บ้านแม่สามแลบ ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
13 ตุลาคม 2564
เข้าชม 29 ครั้ง

ลงพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านแม่ตอละ ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าสำรวจเบื้องต้นสุกรตายพร้อมอธิบายแนวทางเยี่ยวยาแก่ชาวบ้านแม่ตอละ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาแม่สามแลบ,maesamlab.go.th
วันที่ 12 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ลงพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านแม่ตอละ ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าสำรวจเบื้องต้นสุกรตายพร้อมอธิบายแนวทางเยี่ยวยาแก่ชาวบ้านแม่ตอละร่วมกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอทางปศุสัตว์รับเรื่องพร้อมจะดำเนินการช่วยเหลือชาวบ้านแม่ตอละต่อไป
12 ตุลาคม 2564
เข้าชม 22 ครั้ง

ลงพื้นที่ติดป้ายประชาสัมพัธ์เชิญชานประชาชน ตำบลแม่สามแลบออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาแม่สามแลบ,maesamlab.go.th
วันที่ 12 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ลงพื้นที่ติดป้ายประชาสัมพัธ์เชิญชานประชาชน ตำบลแม่สามแลบออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น. # ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิ์โปร่งใส #
12 ตุลาคม 2564
เข้าชม 23 ครั้ง

สรุปการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ วันที่ 2 ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาแม่สามแลบ,maesamlab.go.th
วันที่ 12 ตุลาคม 2564 สรุปการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ วันที่ 2 ณ สถานที่รับสมัครอาคารค้าชายแดน บ้านแม่สามแลบ ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
12 ตุลาคม 2564
เข้าชม 21 ครั้ง

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 15  (216 รายการ)