ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 052-044-000 โทรศัพท์/โทรสาร (FAX). 052-044-000

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 13/06/2562
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
34
เดือนนี้
618
เดือนที่แล้ว
1,303
ปีนี้
3,649
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
3,649
ไอพี ของคุณ
18.208.159.25


พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบร่วมกิกจรรมส่งเสริมสนับสนุนการใช้ตะกร้า ถุงผ้า ปิ่นโต ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก

18 กันยายน 2562

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ระดับปฐมวัย)ปีการศึกษา2562เพื่อ พัฒนาให้เด็กมีการพัฒนาการทางด้าน ร่างด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปํญญา การอยู่ร่วมกันในสังคม ซึงจัดขึ้นในวันที่ 28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซิวาเดอ

 
30 สิงหาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบได้จัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านปู่คำ ห้วยแห้ง โดยมีโครงการพัฒนาพื้้นที่สุงแบบโครงการหลวงศูนย์แม่สามแลบเป็นวิทยากร

29 สิงหาคม 2562

สะพานเหล็กแบริ่งได้สร้างเสร็จแล้วในวันที่ 26สิงหาคม2562องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบขอขอบคุณศูนย์ป้องกันและบรรทสาธารณภัยเขต10 จังหวัดลำปางเป็นอย่างยิ่งในการสร้างสะพานเหล็กแบริ่งที่ทำให้ผู้คนเดินทางไปมาได้สะดวก

26 สิงหาคม 2562

ต้องการแก้วพลาสติดสภาพดีสภาพดี สะอาดเพื่อนำมาใช้ในการการเพาะพันธ์กล้าไม้ป่าชายแลน ส่งพัสดุไปที่ ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายแลนสิรินาถราชินี(โครงการ 1แถ้ว1กล้า) ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77220

23 สิงหาคม 2562

วันที่21สิงหาคม พ.ศ.2562องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบจัดประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์บริหารส่วนตำบลแม่สามแลบวางแผนการดเนินงนากองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านแม่สามแลบ ไตรมาสที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562

21 สิงหาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบได้จัดโครงการอบรมความรู้ด้านกฏหมายจารจร วันที่ 20 เดือน สิงหาคมม พศ 2562 ณ โรงเรียนบ้านสิวาเดอโดยมีวิทยากรจาก สภ.สบเมยมาให้คาวมรู้ให้เด็กนักเรียนและผู้เข้าอบรม

20 สิงหาคม 2562

วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบได้จัดโครง การศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวิทยากรจาก ผบ.กองร้อยทหารพรานที่3602 บ้านแม่สามแลบเป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้กับชาวบ้าน

 
18 สิงหาคม 2562

ร่วมใจปลูกต้นไม้พัฒนาภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อเทิดพระเกียรติ 12สิงหามหาราชินี วันพฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ

16 สิงหาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาม เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ สมัย สามัญที่3ครั้งที่2ในวันที่ 15 สิงหาคม2562 ณ ศูนย์ราชการประจำตำบลแม่สามแลบ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

15 สิงหาคม 2562

การจัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ประจำปีพุทธศักราช2562 ในวันจันทร์ที่12 สิงหาคมเป็นไปด้วยคาวมเรียบร้อยและสมพระเกียรติ อำเภอ สบเมย ณ หอประชุมโรงเรียนสบเมยวิทยาคม

12 สิงหาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบมีการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล สมัย สามัญ สมัยที่3ครั้งที่2 ในวันที่ 8 สิงหาคม2562ประจำตำบลแม่สามแลบ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเป็นประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลจึงขอใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่6)พ.ศ.2552มาตาร 43 และระเบียบทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมท้องถิ่น

08 สิงหาคม 2562

26 กรกฎาคม 2562

วันที่ 24 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบร่วมกับชาวบ้านแม่สามแลบ ผู้นำชุมชน และหน่วยงานต่างๆ เช่น ทหารพรานที่ 3601 ป่าไม้ตำบลแม่สามแลบ ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาและเครือข่ายอาสาท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยเก็บขยะทำความสะอาดบริเวณข้างน้ำสาละวิน ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของตำบล และพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อหมู่บ้านชุมชนมีความระเบียบเรียบร้อย และสะอาดน่าอยู่อาศัย ณ บ้านแม่สามแลบ ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

24 กรกฎาคม 2562

วันที่ 23 เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2562 นายไตรรัตน์ วนาศิริสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ร่วมโครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ ประจำปี 2562 และมีหน่วยงานต่างๆ เช่น คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านกอมูเดอ ทหารพรานที่ 3601 เจ้าหน้าที่โครงการหลวง เจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดินจังหวัดและประชาชนตำบลแม่สามแลบ ร่วมทำกิจกรรมครั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ร่วมกับ พัฒนาที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบและประชาชนในตำบลแม่สามแลบ ณ บ้านกอมูเดอ ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

23 กรกฎาคม 2562

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 6  (89 รายการ)